JESZCZE WIĘKSZY WZROST

Po drugiej wojnie światowej znaczenie turystyki wzrosło jeszcze bardziej. O ile wpływy uzyskane z eksportu przemysłu maszy­nowego osiągnęły w roku 1958 475 mld lirów, a towarów che­micznych 250 mld lirów, to wpływy z turystyki zagraniczne] wy­niosły 600 mld lirów. W ostatnich latach pod względem wiel­kości wpływów walutowych turystyka zagraniczna zajmuje wśród eksportowych gałęzi Włoch trzecie miejsce po eksporcie urządzeń przemysłowych i surowców. W roku 1969 turyści po­zostawili we Włoszech ponad 1,6 mld dolarów, a w 1971 1,9 dolarów. Najwięcej dewiz uzyskano od turystów ze Stanów Zjenoczonych. W roku 1967 wydatki turystów amerykańskich sta­nowiły 23% wpływów pochodzących od turystów zagranicznych.

SZYBKIE TEMPO WZROSTU

W szybkim tempie wzrasta liczba wyjazdów turystów włos- – kich za granicę. W roku 1929 łącznie wyjechało za granicę 319 tys. Włochów, którzy wydali ok.- 14 min dolarów. W roku 196 wyjechało ponad 3 min osób, których wydatki za granicą wy­niosły 493 min dolarów (w-1971 r. – 800 min dolarow). Tu­ryści włoscy odwiedzają przede wszystkim kraje sąsiednie – Hiszpanię, Jugosławię, Grecję, Tunezję, Szwajcarię i RFN. Turystyka od-dawna. zajmuje_wyjątkowo ważną pozycję w gospodarce Włoch. .Już^roku 1929 dodatnie saldo bilansu tu­rystycznego wynosiło 123,7 min dolarów. W latach 1931—1940 przeciętny deficyt handlu zagranicznego w 53% pokrywany był wpływami walutowymi uzyskiwanymi z turystyki zagranicznej

DUŻA CZĘŚĆ GOŚCI

Przeważająca część gości przvbvwa z krajów Wspólnego Ryn­ku,  wszystkich turystów z RPTN i Szwajcarii, duże., ilości z Wielkiej Brytanii, Austrii, krajów, skandynawskich i Stanów Zjednoczonych.! 80—85°/o turystów zagranicznych przybywa do Włoch transportem samochodowym. Sprzyjają temu dobre-drogi. Łączna długość autostrad osiągnęła” we Włoszech w roku 1968 2′|Q0_km; Włochy ustępują pod tym względem w Europie Za­chodniej jedynie Republice Federalnej Niemiec. Przyjazdy tu­rystów do Włoch samochodami-ułatwia_także_otwarty-ay~j:oku 1965 tunel pod położonym w Alpach Sabaudzkich, na granicy Francji, Szwajcarii i Włoch, masywem Mont Blanc. Codziennie przejeżdża przez tunel 4500 samochodów.

LICZBA TURYSTÓW

To stare miasto stało się nowoczesnym, międzynarodowym ośrodkiem turystycznym. Stąd regularnie or­ganizowane są wycieczki morskie do~*Genui, do sąsiednich miej­scowości turystycznych — Rapallo i Portofino., a także do Monte Carl^Monako) i do Nicei (Eranęja). Z innych najbardziej zna- tycznych~włoskiej Rimery  wyróżnia ją. się Liczba turystów zagranicznych odwiedzających Włochy już dawno osiągnęła wielkość kilku milionów. Na przykład w roku 1929 przebywało w tym kraju 1,2 min cudzoziemców, a w roku 1937, łącznie z wycieczkowiczami, ponad 5 min osób. Po drugiej wojnie światowej liczba turystów zagranicznych wzrastała w szczególnie szybkim tempie. Już w roku 1951 osiągnięto poziom przedwojenny. Liczba turystów zagranicznych w roku 1971 prze­kroczyła 33 min.

OGROMNA LICZBA TURYSTÓW

Ogromna liczba turystów zagranicznych ze wszystkich kra­jów Śwfafa-pzzjyeźdźa co roku do-tego ma/own/czego kraju z ciepłym morzem i łagodnym: klimatem, bogato wyposażonego w atrakcyjne obiekty i zabytki. Włoska Riwiera cieszy, się od dawna wielBm„powodzeniem wśródjiirystdw z całego.świata. Główny jej ośrodek turyslyczny— położony jest zaledwie w odległośd-Mlku^kilornętrdy^od_granicy_francusko- -włoskiej. Znajdują się tu liczne hotele oraz^różnfirodn&jabiekty zapewniające turystOKi-rozrywkę-i-wypoczynek. Czysta,,piaszczy­sta plaża stanowi atrakcję miejscowości Alassio, rozciągającej się na przestrzeni kilku kilometrów^ wzdłuż lazurowego wybrzeża Morza Śródziemnego.

WŁOCHY

Interesujące jest, że liczni turyści z Hi­szpanii, to osoby, które chcą obejrzeć w Andorze filmy, których pokaz zabroniony jest w ich ojczyźnie. Region apenińsko-maltański obejmuje Włochy, dwa .maleńkie państewka Watykan i San Marino oraz położoną nieco-najjboczu wyspową Malta. Region ten, pomimo rosnących wyjazdów z Włoch, jest typowym „importerem turystów”. Włochy— to klasyczny kraj turystyki. Rozwojowi sprzyja przede wszystkim doskonałe położenie  geograficzne Włoch (w centrum „głównych turystycznych potoków międzynarodo- wych z dwoma bocznymi odgałęzieniami: na zachodzie francusko- -hiszpańskim .

 

ANDORA

Dlatego dąży się w tym kraju do zwiększenia liczby przyjazdów turystów zagranicznych po­przez między innymi rozbudowę sieci hotelowej.Najwięcej turystów przybywa do Portugalii z sąsiedniej Hiszpanii. Hiszpanie stanowią ponad 50% ogólnej liczby przekra­czających granicę, jednakże pobyty Hiszpanów są ^bardzo krót­kie.Jedynym krajem regionu pirenejskiego, który nie ma dostępu do morza jest Andora. KraJobrazy, niezwykła .historia kraju, odmienność życia jej mieszkań­ców, a także szereg osobliwości stolicy kraju Andory („dom dolin”), w której znajdują się budynek parlamentu, śred­niowieczny kościół Santa Coloma i inne stare zabytki, sprzyjają napływowi turystów.